Organisatie: Huize Molenveld

Functiebeschrijving: Zorgassistent(e)

 Algemeen:

De zorgondernemers van Huize Molenveld streven er naar hun cliënten het ultieme thuisgevoel te geven, dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn, zeggenschap hebben over hun leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, van betekenis zijn voor anderen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Huize Molenveld zet zich in om met alle vormen van ondersteuning aan te sluiten op de vragen en wensen van de bewoners die bij ons wonen en aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat doen de zorgondernemers en haar medewerkers in goed overleg met de bewoner, familieleden en vertegenwoordigers. Alle overige processen binnen Huize Molenveld zijn daaraan ondersteunend en dienstbaar.

          

 1. Doel van de functie

      Jouw functie bestaat uit het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, het uitvoering geven aan welzijnsactiviteiten en uit het verzorgen en begeleiden van cliënten met een niet complexe zorgvraag en het ondersteunen van de verpleegkundigen en/of woonbegeleiders bij het verzorgen van cliënten met een complexere zorgvraag. Je bent verantwoordelijk voor vraaggestuurde, persoonsgerichte en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening aan de cliënt werkend vanuit de visie van Huize Molenveld.

 

 1. Plaats in de organisatie

Ingeval het nodig is kun je in de hiërarchie terugvallen op een van de zorgondernemers die samen met het team het leven in Huize Molenveld voor hun cliënten iedere dag aangenaam, afwisselend en zinvol willen maken. Je ontvangt indien nodig/gewenst aanwijzingen en instructies van de verpleegkundigen en woonzorgbegeleiders en je kunt altijd met elke collega afstemmen en afspraken maken.

 1. Resultaatgebieden

      3.1 Huishoudelijke werkzaamheden

      3.2 Ondersteunen bij (welzijns)activiteiten

      3.3 Beheer van middelen

      3.4 Verzorging en activiteiten

      3.5 Communicatie en informatie

Ad.3.1. Huishoudelijke werkzaamheden

 • Je verricht alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden;
 • Je draagt zorg voor het schoonmaken van algemene ruimtes alsook de zorgstudio’s;
 • Je houdt rekening met de zelfredzaamheid van de cliënt ten aanzien van de zelf uit te voeren huishoudelijke werkzaamheden;
 • Je doet bestellingen en ruimt (magazijn)bestellingen in;
 • Je bereidt samen met de cliënt de (brood)maaltijden, serveert, deelt de maaltijden uit en helpt de cliënt bij het eten en het drinken conform het zorgleefplan;
 • Je draagt zorg dat de client, indien van toepassing, het voorgeschreven dieet kan volgen.

 

Resultaten:

Alle opgedragen werkzaamheden zijn nauwkeurig, tijdig en verzorgd uitgevoerd conform voorschriften en

Instructies.

Ad.3.2. Ondersteunen bij (welzijns)activiteiten

 • Je ondersteunt en bevordert het welzijn van de cliënt;
 • Je houdt rekening met de eigen regievoering van de cliënt ten aanzien van soort activiteiten en de zelfredzaamheid;
 • Je bevordert een huiselijke sfeer;
 • Je signaleert bijzonderheden met betrekking tot het welbevinden en de leefomgeving van de client.

 

Ad. 3.3. Beheer van middelen

 • Je draagt zorg voor een juist gebruik van ruimten, inventaris, apparatuur en materialen;
 • Je geeft mankementen t.a.v. materiaal, middelen, inventaris en woonruimten door aan een van de zorgondernemers;
 • Je draagt zorg voor het op peil houden van de voorraad materialen en middelen en geeft bestellingen door aan de leveranciers.

 

Resultaten:

Alle opgedragen werkzaamheden zijn nauwkeurig, tijdig en verzorgd uitgevoerd zodat er geen tekorten

ontstaan waardoor de dienstverlening stagneert.

 

Ad.3.4. Verzorging en activiteiten

 • Je draagt mede zorg voor een gastvrije ontvangst van cliënten, familie en mantelzorgers;
 • Je verricht ADL werkzaamheden waarbij sprake is van stabiele zorgsituaties. De werkzaamheden worden conform het zorgleefplan en op aanwijzing van leden van het zorgteam uitgevoerd;
 • Je houdt rekening met de zelfredzaamheid van de cliënt ten aanzien van de zelf uit te voeren ADL-activiteiten;
 • Je signaleert en meldt bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid, het welbevinden en de leefomgeving van de cliënt;
 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht binnen de huiskamer;
 • Je draagt zorg voor de transfers van cliënten en materialen, bijv rolstoel.

 

Resultaten:

De werkzaamheden zijn overeenkomstig voorschriften, instructies en/of protocollen en op klantvriendelijke en gastvrije wijze uitgevoerd zodat er sprake is van een correcte en persoonsgerichte zorgverlening waarbij het welzijn en welbevinden van de cliënt centraal staat.

 

Ad.3.5. Communicatie en informatie

 • Je neemt actief deel aan relevante overlegsituaties;
 • Je kunt belast worden met aanvullende taken zoals deelname aan commissies en werkgroepen, taken voor een bepaald aandachtsgebied en het ten uitvoer brengen van het arbobeleid;
 • Je leest het zorgplan omtrent adl, eten en drinken, welzijn en eventueel omgangsadvies;
 • Je signaleert bijzonderheden bij cliënten en meldt deze aan de verantwoordelijke verpleegkundige of woonbegeleider;
 • Je rapporteert bijzonderheden in het dossier.

 

Resultaten:

Er vindt een adequate communicatie en informatieoverdracht plaats.

 

 1. Functie-eisen
 • Je beschikt over kennis van huishoudhygiëne en verzorging en je hebt bij voorkeur een opleiding
  zorghulp/ huiskamerkunde of een andere passende opleiding gevolgd (niveau 1 of helpende niv. 2) of bent bereid deze te volgen. Je beschikt over enige relevante werkervaring en je hebt het analytisch vermogen om problemen op te lossen;
 • Je verricht de werkzaamheden onder begeleiding en op aanwijzing van een verpleegkundige of woonzorgbegeleider binnen de geldende procedures, regels en richtlijnen. Eenvoudige knelpunten worden in overleg met de eerdergenoemde opgelost;
 • De contacten met de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en met collegae binnen Huize Molenveld doen een beroep op sociale vaardigheden als gastvrijheid en dienstverlenende houding, tact en samenwerkingsgerichtheid;
 • Je dient feedback te kunnen geven, ontvangen en gebruiken;
 • Er is een kleine kans op het veroorzaken van materiele schade aan eigendommen van de cliënt. Er is ook kans op schade voor de gezondheid van de cliënten door het niet in acht nemen van hygiënevoor-schriften (voedselvergiftiging). Er is kans op immateriële schade in de contacten met cliënten en bezoekers;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor de contacten met de cliënten, gasten en collegae.
  Schriftelijke vaardigheid is nodig voor het noteren bij bijzonderheden en wijzigingen;
 • Bewegingsvaardigheid is van belang bij het werken met verschillende keuken- en schoonmaak materialen en machines en bij het uitvoeren van verzorgende taken en bij het werken met de computer;
 • Oplettendheid is nodig bij het uitvoeren van opdrachten, het gebruik van de juiste (hulp)middelen, alsmede het signaleren en rapporteren van bijzonderheden in relatie tot cliënten;
 • Gevoel voor ordelijkheid en hygiëne is vereist o.a. vanwege het werken conform HACCP en schoonmaak voorschriften. Je hebt daarnaast gevoel voor apparatuur en materialen. Representativiteit is van belang in verband met contacten met cliënten en gasten.
 1. Inconveniënten
 • Fysieke belasting kan optreden als gevolg van het veelal staand verrichten van huishoudelijke en schoonmaakwerkzaamheden en bij het tillen, verplaatsen, verzorgen en ondersteunen van cliënten en door de uitvoering van ADL taken;
 • Psychische belasting kan optreden door de confrontatie met het leed van cliënten;
 • Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in contact komen met cliënten, evt. besmette materialen, het werken met schoonmaakmiddelen en warme hulpmiddelen;
 • Fysieke en psychische belasting kan optreden vanwege het werken op onregelmatige tijden zoals feestdagen, weekends, avonden en nachten.