Organisatie:                    Huize Molenveld
Functiebeschrijving:   Coördinerend Woonzorgbegeleider

Algemeen:

De zorgondernemers van Huize Molenveld streven er naar hun cliënten het ultieme thuisgevoel te geven, dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn, zeggenschap hebben over hun leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, van betekenis zijn voor anderen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Huize Molenveld zet zich in om met alle vormen van ondersteuning aan te sluiten op de vragen en wensen van de bewoners die bij ons wonen en aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat doen de zorgondernemers en haar medewerkers in goed overleg met de bewoner, familieleden en vertegenwoordigers. Alle overige processen binnen Huize Molenveld zijn daaraan ondersteunend en dienstbaar.

 1. Doel van de functie
  Je verzorgt, verpleegt en begeleidt cliënten, waarbij je de wensen en het leefplezier van de cliënt altijd centraal laat staan. Je bent verantwoordelijk voor het verlenen van vraaggestuurde, persoonsgerichte en kwalitatief goede zorg aan de cliënt werkend vanuit de visie van Huize Molenveld.
 2. Plaats in de organisatie
  Ingeval het nodig is kun je in de hiërarchie terugvallen op een van de zorgondernemers die samen met het team het leven in Huize Molenveld voor hun cliënten iedere dag aangenaam, afwisselend en zinvol maken. Je ontvangt indien nodig/gewenst aanwijzingen en instructies van de verpleegkundigen en artsen en je kunt altijd met elke collega afstemmen en afspraken maken. 
 3. Resultaatgebieden 
  • Verzorgende, verplegende en begeleidende werkzaamheden
  • Personeelsbeleid
  • Beheer van middelen
  • Communicatie en informatie

Ad 3.1. Verzorgende, verplegende en begeleidende werkzaamheden

 • Je stelt, door middel van eigen observatie, een verpleegkundige diagnose op, koppelt daar een zorgleefplan aan en bewaakt en evalueert dit;
 • Samen met de verpleegkundige draag je zorg voor de coördinatie van de zorg binnen jouw team;
 • Je introduceert, informeert, adviseert en begeleidt cliënten en diens naasten omtrent de te verlenen zorg;
 • Je draagt zorg voor de ontvangst, het beheer en de verstrekking van de medicatie conform de vastgestelde afspraken;
 • Je observeert, signaleert en rapporteert over de algemene toestand en bijzonderheden bij cliënten en roept bij eventuele bijzonderheden tijdig de hulp in van de juiste behandelaar en/of collega;
 • Je signaleert tekortkomingen met betrekking tot zowel zorginhoudelijke als niet-zorginhoudelijke zaken;
 • Je draagt zorg voor de begeleiding van de cliënt wat betreft de psychosociale problematiek;
 • Je verricht verpleegtechnische, verzorgende (adl) en huishoudelijke werkzaamheden;
 • Je draagt met de verpleegkundige zorg voor revalidatie, reactivering en gezondheidsvoorlichting in samenwerking met andere disciplines;
 • Je handelt volgens protocollen en wetten en adviseert de zorgondernemers over het opstellen van protocollen en procedures en het implementeren ervan;
 • Je organiseert een prettige woon- en leefomgeving voor cliënten, participeert hierin en stimuleert hierdoor het welzijn van cliënten;
 • Je brengt de, in het zorgleefplan gemaakte, afspraken ten uitvoer en ondersteunt andere disciplines bij de uitvoering van het zorgleefplan.

Resultaten:

De werkzaamheden zijn overeenkomstig voorschriften, instructies en/of protocollen en op klantvriendelijke en gastvrije wijze uitgevoerd zodat er sprake is van een correcte en persoonsgerichte zorgverlening waarbij het welzijn en welbevinden van de cliënt centraal staat.
.

Ad 3.2. Personeelsbeleid

 • Je draagt zorg voor een correcte beroepshouding en een positief werkklimaat;
 • Je draagt bij aan het introduceren, begeleiden en beoordelen van leerlingen, stagiaires en vrijwilligers;
 • Je biedt werkbegeleiding aan medewerkers, vrijwilligers en stagiaires;
 • Je draagt samen met de verpleegkundige zorg voor een optimale praktijkopleiding voor leerlingen en stagiaires;
 • Je levert een bijdrage en neemt deel aan bijscholingen.

Ad 3.3. Beheer van middelen

 • Je beheert medicijnen en goederen en zorgt voor tijdige aanvullingen;
 • Je draagt zorg voor het juiste gebruik van materialen en ruimtes en meldt gebreken;
 • Je doet zonodig bestellingen van verpleeg- en verzorgingsartikelen;
 • Je draagt zorg voor het eigendom van de cliënten;
 • Je doet voorstellen ten aanzien van veranderingen of verbeteringen van materialen aan de zorgondernemers;
 • Je draagt zorg voor de administratie van de directe cliëntenzorg en het up to date houden van het zorgleefplan.

Resultaten:

Alle werkzaamheden zijn nauwkeurig, tijdig en verzorgd uitgevoerd zodat er geen tekorten ontstaan waardoor de zorg-/dienstverlening stagneert.

 

Ad 3.4. Communicatie en informatie

 • Je neemt deel aan cliëntenbesprekingen, werkoverleggen, werkbegeleidersoverleg en leerlingenbesprekingen;
 • Je draagt mede zorg voor een optimale communicatie tussen de cliënt, zijn familie/ mantelzorgers, de zorgmedewerkers en andere disciplines en geeft voorlichting aan de cliënt en zijn familie/ mantelzorgers;
 • Je verzorgt de administratie en rapportages van het primaire proces;
 • Je kunt belast worden met aanvullende taken zoals deelname aan commissies en werkgroepen, taken voor een bepaald aandachtsgebied en het ten uitvoer brengen van het arbobeleid.Resultaten:

Er vindt een adequate communicatie en informatieoverdracht plaats.

 

 1. Functie-eisen
 • Je beschikt over kennis op tenminste het niveau verzorgende niveau 3 IG;
 • Je beschikt over ruime werkervaring m.b.t. het coördineren van zorg (evt. ervaring als EVV of zorgcoördinator) en hebt het analytisch vermogen om problemen te signaleren en op te lossen;
 • De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen gegeven richtlijnen. Problemen worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost maar indien nodig kan teruggevallen worden op een verpleegkundige;
 • Je neemt initiatief en stelt prioriteiten;
 • Sociale vaardigheden zijn vereist bij contacten met cliënten, hun familie/mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s waarbij eisen worden gesteld aan tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, stimuleren en motiveren van cliënten en het respecteren van de eigen regie van de cliënt;
 • Je dient feedback te kunnen geven, ontvangen en gebruiken;
 • Een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het onderhouden van in- en externe contacten. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn nodig bij het invullen van zorgdossiers en het vervaardigen van rapportages;
 • Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van verzorgende en verpleegtechnische handelingen en bij het werken met de computer;
 • Oplettendheid is nodig bij het signaleren van veranderingen in het gedrag van cliënten en bij het correct verrichten van verzorgende en verplegende handelingen;
 • Je beschikt over doorzettingsvermogen en volharding. Je kunt systematisch en ordelijk werken en je hebt daarbij gevoel voor hygiëne. Je bent integer en representatief en hebt gevoel voor het menselijk lichaam.
 1. Inconveniënten
 • Fysieke belasting kan optreden bij het verzorgen en ondersteunen van cliënten en bij het langdurig staan en lopen;
 • Psychische belasting kan optreden door piekbelasting en de confrontatie met het leed van cliënten;
 • Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in contact komen met cliënten, evt. besmette materialen, het werken met schoonmaakmiddelen en warme hulpmiddelen;
 • Er is kans op persoonlijk letsel door prikaccidenten en het ondersteunen van cliënten.